ลักษณะการใช้งาน GET ผ่าน Web Proxy Authentication สนับสนุน Squid , ISA และ Linux Proxyชื่อฐานข้อมูล Signature : Proxy HTTP Post Web

หมายเลข : NDW003

วันที่ติดตั้งฐานข้อมูล : 12/01/08

ลักษณะการตรวจจับ : เป็นการบันทึกข้อมูลจราจร การใช้งานเว็บผ่าน Proxy HTTP ที่ใช้คำสั่ง GET

ประโยชน์ : ติดตามลักษณะการตามห่วงโซ่เหตุการณ์ (Chain of Event)เพื่อพิจารณา Log ที่เกิดขึ้น

Who : ทราบ IP ต้นทาง , IP ปลายทาง

What : ลักษณะการใช้งานเป็นเช่น GET หรือ Post Web

Where : ทราบถึง Path URI ที่ใช้งาน

When : ทราบถึงเวลาการใช้งาน

Why : ทราบถึงเนื้อหา (Content) ที่มีลักษณะเป็นการบุกรุกหรือเป็นการใช้งานปกติ

ภาพหน้าจอในการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรจากการใช้เว็บ