Feeds:
Posts
Comments
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม :: เลือกใช้ SRAN SR-X2000 จำนวน 1 เครื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2483เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมแห่งแรกของประเทศ และได้รับรางวัลพระราชทานสถาบันการศึกษาดีเด่นระดับอุดมศึกษาในปี พ.ศ.2534 จากกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่เป็นสถาบันราชภัฏจันทรเกษม เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ นำภูมิปัญญาสู่สากล

:: IWING Coputer Engineering มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :: เลือกใช้ SRAN SR-S จำนวน 1 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยถือกำเนิดมาจากโรงเรียน ฝึกหัดครูประถมกสิกรรมเมื่อพ.ศ.2460ต่อมาได้ขยายและยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัย เกษตรศาสตร์และพัฒนาจนกระทั่งก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยพระราช บัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2486 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับ นานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

:: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร :: เลือกใช้SRAN Security Center SR-L จำนวน 1 เครื่อง
เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลระดับตติยภูมิขั้น สูง (Super tertiary care)ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์การ แพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นโรงพยาบาลขนาด 160 เตียง โดยเป็นแหล่งปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นแหล่งทำการเรียนการสอนนิสิตสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับ การขยายตัวของโรงพยาบาลนั้นจะดำเนินการขยายเตียงเพิ่มเป็น 250 เตียงในปีพ.ศ.2552และมีโครงการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อรองรับให้เป็นโรง พยาบาลขนาด400 เตียงได้ในปี พ.ศ. 2554
:: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี :: เลือกใช้ SRAN Security Center SR-X จำนวน1 เ ครื่อง แ ละSR-L จำนวน 1 เ ครื่อง
image004 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ อยู่ในกำกับของรัฐบาล เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเสริมสร้างความคล่องตัว และประสิทธิภาพในการบริหารส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการในการดำเนินงาน เป็นชุมชนทางวิชาการที่เป็นแหล่งรวมผู้รู้ ผู้เรียน และสรรพวิทยาการด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณประโยชน์ต่อ บุคคล และสังคม
:: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ :: เลือกใช้ SRAN SR-2040 จำนวน 1 เครื่อง
image030 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับพระ มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ
:: มหาวิทยาลัยศิลปากร :: เลือกใช้ SRAN SR-1045 จำนวน 1 เครื่อง
image011 มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยรวบรวมถ่ายทอดความรู้ และศิลปวิทยาการชั้นสูง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตทุกระดับปริญญาให้มีภูมิปัญญาสูง มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในคุณธรรมเพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณและจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อ สังคม
:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ :: เลือกใช้ SRAN Security Center SR-M จำนวน 1 เครื่อง
logopsu มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็ดำเนินงานมาด้วยความเจริญก้าวหน้าและได้เปิดคณะวิชาต่างๆ จนถึงปัจจุบันมี 25 คณะ ในด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ เปิดสอนสาขาวิชาการต่างๆ จำนวน 236 สาขาเป็นการศึกษาระดับปริญญาเอกและเทียบเท่า 20 สาขา หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง9 สาขา, ปริญญาโท 86 สาขา,ประกาศนียบัตรบัณฑิต2 สาขา, ปริญญาตรี (4-6 ปี) 121 สาขาวิสัย ทัศน์ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน
:: โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา :: เลือกใช้ SRAN SR-1045 จำนวน 1 เครื่อง,SRAN SR-1110 จำนวน 1 เครื่อง
มหาไถ่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา สร้างสรรค์ผลงานทั้งทางด้านวิชาการ กีฬา และสังคม ออกมาอย่างต่อเนื่อง และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกไปทำงานรับใช้สังคม แล้วกว่า ๒,๐๐๐ คน ทำให้ได้รับการยกย่องว่า “เป็นโรงเรียนฝึกอาชีพสำหรับคนพิการที่ดีที่สุดในเอเชีย” โรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากวิสัยทัศน์อันยาวไกลของคุณพ่อเรย์ที่ ต้องการช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน ความสำเร็จที่ผ่านมาเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคณะครูจ้าหน้าที่และ นักเรียนที่ได้ช่วยกันทำให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อวงการคนพิการไทยอย่าง ใหญ่หลวง สมกับปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม”
Advertisements

Comments RSS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: