Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2008

สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซด์ มีความดีมาให้รับทราบ ทางทีมพัฒนา SRAN ได้จัดทำสคิปในการส่ง Log ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเก็บบันทึกข้อมูลจราจร สำหรับ Web Server มาเพื่ออำนวยความสะดวกให้สำหรับนักพัฒนาเว็บ (Webmaster) และประโยชน์ในการสืบค้นหาการใช้งานเว็บไซด์เพื่อประเมินความเสี่ยงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นบนเว็บของท่าน อีกทั้งยังสามารถจัดสถิติเพื่อรองรับการทำ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจเว็บไซด์ของคุณเองอีกด้วย


Safe House Services คือ บริการที่รับฝากข้อมูลจราจร ที่ผ่านเว็บบริการ (Web Services)

รายละเอียด Data SafeHouse Services สามารถอ่านได้ที่ http://safehouse.sran.net

คุณสมบัติิิทางเทคโนโลยี

เป็นระบบเก็บเหตุการณ์ผู้ใช้งานเว็บไซด์และตรวจจับการโจมตีผ่านเวบที่มีความสามารถดังต่อไปนี้คือ

1.1 เก็บบันทึกข้อมูลจราจรสำหรับผู้ให้บริการเว็บไซด์ (Data Storage)

1.2 จัดทำระบบสืบค้นข้อมูลจราจรเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลจราจร (Data Archive) โดยระบุตามข้อกำหนดจากหลักเกณฑ์การเก็บบันทึกข้อมูลจราจรตามที่กฏหมายกำหนด (Data Compliance)

1.3 จัดทำระบบรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูลจราจร (Data Hashing)

1.4 ระบุตำแหน่ง IP Address ที่เปิดเว็บไซด์ ผ่านระบบแผนที่ดาวเทียม

1.5 ทราบถึงข้อมูลระบบ OS (Operating System) และชนิดบราวเซอร์จากผู้เยี่ยมชมทำการเปิดเว็บไซด์

1.6 ทราบถึงความเสถียรภาพเครื่องเว็บไซด์ สถิติผู้เข้าชมเว็บแบบ Real Time พร้อมเก็บบันทึกข้อมูลเป็นรายวัน เดือน ปี ที่สามารถดูย้อนหลังได้ พร้อมออกรายงานการใช้งาน

1.7 ระบบสามารถทราบถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบนเว็บไซด์ ที่ให้บริการ เช่น ภัยคุกคามจากการโจมตีเว็บ (Web Application Hacking)

1.8 พฤติกรรมการเข้าใช้เวบไซต์ของผู้เยี่ยมชมจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง (Visualize Web Tracking) บอกถึงแนวโน้มของพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม ว่ามาจากที่ไหน และจะไปหน้าไหนมากที่สุด อาทิเช่น ผู้เยี่ยมชมที่มาจากการค้นหาของ Google แล้วเข้ามาที่หน้าไหนในเวบที่วัดสถิติมากที่สุด หรือเมื่อเข้ามา หน้านี้แล้วจะเข้าไปหน้าไหนมากที่สุด และมีจำนวนเท่าใด

หลักเกณฑ์การเก็บ Log ของผู้ให้บริการเว็บไซด์ เมื่อทำการเปรียบเทียบกับ SRAN Safehouse

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยาย

ส่วนนี้เองจะเป็นการระบุ Log ที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรผ่านเว็บแล้ว ประกอบด้วย

– ข้อมูล Log ที่บันทึกเมื่อมีการเข้าถึงเครื่องผู้ให้บริการเว็บ (หมายเลข 2)
– ข้อมูลวัน และเวลาการติดต่อของเครื่องที่เข้ามาใช้บริการและเครื่องให้บริการ (หมายเลข 1)
– ข้อมูลหมายเลขอินเตอร์เน็ตของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เข้าใช้ที่เชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น (หมายเลข 3)
– ข้อมูลคำสั่งการใช้งานระบบ ( หมายเลข 4 และ 5 )
– ข้อมูลที่บ่งบอกถึงเส้นทางในการเรียกดูข้อมูล (URI : Uniform Resource Identifier) เช่นตำแหน่งของเว็บเพ็จ ( หมายเลข 6 )

PresentationSRAN Data Safehouse

อ่านรายละเอียดการสมัครใช้งานได้ที่ http://safehouse.sran.net/man/manual.html

ลักษณะการให้บริการ http://safehouse.sran.net/services.html

Advertisements

Read Full Post »