Feeds:
Posts
Comments

เทคนิคการเก็บ Log


หลายคนมักจะตั้งคำถามว่า เก็บบันทึกข้อมูล (Log) แบบไหนพอเพียงแล้ว แบบไหนไม่ยังถือว่าไม่พอ
ก่อนจะเรียนรู้เทคนิคในการเก็บ Log  อยากให้ทราบว่า สิ่งที่ว่าพอ และเหมาะสม ไม่เพียงแต่เฉพาะทำให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ เพียงอย่างเดียว แต่ก็มีประโยชน์สำหรับนายจ้าง ของบริษัทนั้นๆ ซึ่งทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ทของลูกจ้างได้อีกด้วย และที่สำคัญหากเกิดกรณีที่ต้องถึงมือเจ้าหน้าที่พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็สะดวกในการสืบหาข้อมูล สืบหาหลักฐาน และสามารถหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงถือโอกาสนี้แสดงความคิดเห็นในเรื่องเทคนิตการเก็บบันทึกข้อมูลจราจร

ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจ ความหมาย Log อีกครั้ง Log คือ ข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้ว และมีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
หากบอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย นั้น คงไม่ใช่ เมื่อพิจารณาให้ดี จะพบว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง ใครยังไม่อ่านก็ลองกลับไปดูที่ บทความ Log คืออะไร

สำหรับผู้ดูแลระบบแล้ว รู้ว่าภัยคุกคาม การหมิ่นประมาท การก่อกวน การทําาลาย ข้อมูลที่ไม่พึ่งประสงค์
มักเกิดจากการใช้งาน อินเตอร์เน็ท หนีไม่พ้นจาก Application Protocol
ดัง นี้ Web , Mail , Chat , Upload / Download (FTP , P2P) , VoIP ดังนั้นการเก็บบันทึกข้อมูลจราจร นั้นควรสนใจ พิจารณา Application Protocol เหล่านี้ให้มาก
หลักการพิจารณา ให้พิจารณาตามห่วงโซ่ของเหตุการณ์ (Chain of Event)
Who : ใคร
What : ทําาอะไร
When : เมื่อไหร่
Where : ที่ไหน
Why : อย่างไร

จาก นั้นแล้วเพื่อเป็นการป้องกันหลักฐานนั้นไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เราควรเก็บบันทึกหลักฐาน (Chain of Custody) คือ เก็บบันทึกข้อมูลจาก Log นั้น ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกได้ดังนี้
– การบันทึกข้อมูลจราจร จากพฤติกรรมการใช้งาน (Log Traffic) คือ การใช้งาน Bandwidth ทั้งภายในและภายนอกที่มีการติดต่อสื่อสาร ลักษณะการการไหลเวียนข้อมูลตาม Application Protocol ทั้งภายในและภายนอกที่มีการติดต่อสื่อสาร
– การบันทึกการระบุตัวตน (Log Identity) คือ เก็บข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิใช้ระบบ เวลาการใช้งานเมื่อเข้าถึงระบบ การมีสิทธิในการใช้ระบบนั้นๆ
– การบันทึกเหตุการณ์ (Log Event) คือ ลักษณะ Payload ที่ต้องใช้ความสามารถของเทคโนโลยีระดับ Deep Packet Inspection เพื่อมาพิจาราณาดูเนื้อหาภายในการติดต่อสื่อสารนั้น ว่าเป็นข้อมูลที่ปกติ (Normal Event) หรือ ข้อมูลที่ไม่ปกติ (Threat Event) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หากไม่ปกติมักมีการแอบแฝงของภัยคุกคามต่างๆ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ อีเมลขยะ หรือ การบุกรุกระบบต่างๆ นานา
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://nontawattalk.blogspot.com/2008/03/log_1542.html

Advertisements

Comments RSS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: